Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

074-2556600 [javascript protected email address]
Twente Werken bij

Medezeggenschap cliënten en verwanten

Medezeggenschap cliënten en verwanten

Cliënten en verwanten hebben medezeggenschap. Vanuit de cliëntenraden van Aveleijn denken en praten zij mee over de invulling van de dagelijkse zorg. Bijna elk cluster heeft haar eigen raad waarin de lopende zaken besproken worden. In de raad voor cliënten is dat bijvoorbeeld de beplanting van de bloembakken of de maaltijdvoorziening. Een coach bereidt de vergadering voor met de voorzitter, begeleidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat iedereen het gesprek begrijpt.

De uitgangspunten voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Medezeggenschapsregeling CCR-C en de Medezeggenschapsregeling CCR-V.

Centrale Cliëntenraad Cliënten

De Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C) wordt iedere vier jaar gekozen en bestaat uit 10 leden, afkomstig uit de regio’s van Aveleijn. De leden van de raad zijn ook lid van een clusterraad. De raad kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad wordt op diverse gebieden ondersteund door een medewerker van Aveleijn (ondersteuner cliëntenraad) en inhoudelijk door een coach. Deze laatste is niet in dienst bij Aveleijn.

De CCR-C vergadert gemiddeld een keer per zes weken. Tijdens die bijeenkomsten wordt vergaderd met de bestuurders erbij. Het tweede uur wordt door de raad vergaderd over de adviesaanvragen die de bestuurders voorleggen aan de raad. Daarnaast kan de raad zelf naar de bestuurders komen met voorstellen en adviezen die betrekking hebben op de positie van de cliënten binnen Aveleijn.

De CCR-C functioneert conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Zorginstellingen). Deze wet zegt dat zorgorganisaties verplicht zijn medezeggenschap door cliënten vorm te geven.

Binnen Aveleijn bestaan de CCR-V (Verwanten) en de CCR-C (Cliënten). De CCR-C bestaat volledig uit cliënten van wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding.

De CCR-C heeft ervoor gekozen om met name die onderwerpen te bespreken en van advies te voorzien die direct te maken hebben met het cliënt-zijn. Zaken als begeleiding, huisvesting, recreatie, voeding, bejegening, vrije tijd, veiligheid, gezondheid, kwaliteit van zorg, regels en regeltjes, relaties, etc. nemen dan ook een voorname plaats in tijdens de vergaderingen.

Aveleijn hecht grote waarde aan de mening en de visie van de cliënt op de diverse beleidsvoornemens en plannen. Dat is ook reden dat veel plannen en nota’s omgezet worden in cliëntvriendelijke taal.

Contact

Ambtelijk secretaris voor de Centrale Cliëntenraad Cliënten: Inge Masselink
Email: i.masselink@aveleijn.nl

Centrale Cliëntenraad Verwanten

De Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCR-V) is de overkoepelende Cliëntenraad voor alle clusters van Aveleijn. Zij vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun verwanten. Het gaat hier om een collectieve belangenbehartiging en medezeggenschap over onderwerpen die alle cliënten en verwanten binnen Aveleijn aangaan. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018) en geeft de Cliëntenraad een stem in de organisatie. De Cliëntenraad Verwanten adviseert en spreekt met het Bestuur van Aveleijn o.a. beleidsmatige onderwerpen, (nieuwe) ontwikkelingen, financiën en beheerzaken.

Samenstelling
De Centrale Cliëntenraad Verwanten bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. Eind 2022 bestaat de Cliëntenraad uit 6 leden.

  • Voorzitter CCR-V: de heer H. Hoeben
  • Leden commissie vastgoed en financiën: de heer A. Davelaar en de heer A. Braakhuis
Visie
De Centrale Cliëntenraad Verwanten van Aveleijn is een duidelijk aanwezige gesprekspartner binnen de organisatie, die zich actief beweegt richting cliënten en contacten onderhoudt met diverse geledingen binnen de organisatie.
De Cliëntenraad draagt er, als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan, zorg voor dat de Raad van bestuur het belang van de cliënt niet uit het oog verliest. Dit doet de Cliëntenraad door signalen vanuit de achterban* op te vangen en te vertalen richting de organisatie en door toetsing van beleid, procedures en informatie op het perspectief* van de cliënt.
Al in een vroeg stadium wil de Cliëntenraad bij cliëntgebonden ontwikkelingen betrokken worden. De Cliëntenraad kan zelf voorstellen en adviezen inbrengen en adviseert zo mogelijk op adviesvragen vanuit de Raad van bestuur. Zo nodig laat de Cliëntenraad zich adviseren door een intern of extern deskundige.
* Tot de achterban van de Cliëntenraad behoren alle huidige lokale cliënten en verwanten en alle andere belanghebbenden die de Cliëntenraad van informatie en advies voorzien.
* Het perspectief van de cliënt betekent volgens de Cliëntenraad dat de vraag van de cliënt bepalend is voor het handelen, waarna de zorg een samenspel is tussen cliënt en zorgverlener.


Contact

Graag willen wij met u in gesprek. Voor al uw vragen, opmerkingen en zienswijzen over locatie overschrijdende onderwerpen kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris Marleen Dam.
Contactpersoon: Bertine Welberg, Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad - Verwanten
Email: b.welberg@aveleijn.nl

Verwantenforum

Wilt u als verwant vrijblijvend meedenken over thema's, meld u dan aan voor het Verwantenforum. Na aanmelding ontvangt u thema-gebonden enquêtes. Meer informatie over het Verwantenforum en de mogelijkheid voor aanmelden vindt u via www.aveleijn.nl/verwantenforum.